OBJEM

BannerESS_OBJEM.jpg

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

Akronim projekta: Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli

Vrtec Mladi rod se je v šolskem letu 2017/18 vključil v projekt OBJEM, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo in poteka po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja, torej od vrtcev do srednjih šol.

Projekt OBJEM je razvojni projekt, kar pomeni da je časovno omejen (traja 5 let, do leta 2022), ima jasno določen nameni in cilje, ne vključuje ponavljanj ima točno določene aktivnosti, običajno razdeljene v tri sklope, vsak napredek se dokumentira, rezultati in spremembe so merljive, vključuje nadgradnjo že obstoječega, značilno pa je preizkušanje.

Projekt OBJEM vsebuje štiri področja:

  1. Dvig bralne pismenosti in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, motivacija za branje, ranljive skupine, krepitev vertikalnega povezovanja),
  2. Slovenščina kot drugi jezik (učenci na narodno mešanih območjih, za priseljence, begunce, gluhe in naglušne otroke, učence in dijake, ki uporabljajo znakovni jezik),
  3. Diagnostični instrumenti (za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju),
  4. Posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj bralne pismenosti).

Vrtec Mladi rod spada pod področje: Bralna pismenost in razvoj slovenščine. Namen tega področja je smiselno povezati različne načine, poti vključevanja, pristope, smernice, priporočila, razvijati ter preizkušati in nadgraditi obstoječe pristope, razmisliti o drugačnih (inovativnih) poteh ter učinkovitejših pristopih. Pomembno je ozavestiti vse, tako zaposlene kot tudi učence (otroke) na razvojnih in implementacijskih šolah/vrtcih, ter spodbujati večjo participacijo vseh in skrbeti za dvig ravni bralne pismenosti pri vseh predmetih/področjih s pristopi, ki bodo to omogočali. (Gradivo srečanja delovnega tima: Bralna pismenost in razvoj slovenščine z dne 18. 10. 2017)

Cilji projekta:

Razviti in preizkusiti tiste pedagoške strategije in pedagoške prakse, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k dvigu splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov, v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, še posebej na področju bralne pismenosti in s tem:

  • Razvijati inovativna učna okolja, ki omogočajo dvig splošnih in specifičnih kompetenc otrok, ki jim zagotavljajo uspešno vključevanje v družbo ter kasneje tudi na trg dela.
  • Razvijati in preizkusiti didaktične pristope pri učenju in poučevanju, ki spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti skozi učinkovitejšo rabo slovenščine z namenom zmanjševanja razlik med spoloma ter vključevanjem ranljivih skupin.
  • Razvijati raznovrstne motivacije za branje z aktivno participacijo učencev/otrok z branjem kakovostnih različnih leposlovnih in poučnih knjig.
  • Razvijati in preizkusiti strategije učinkovite rabe slovenščine kot učnega jezika, kar je povezano z uspešnostjo pouka vsakega predmeta (ozavestiti pomen spoznavnega govora za učenje in odnosnega govora, ki pripomore k motivaciji za učenje in boljšemu odnosu do šole) po celotni vertikali izobraževanja. (Gradivo srečanja delovnega tima: Bralna pismenost in razvoj slovenščine z dne 18. 10. 2017)

VIRI IN LITERATURA: Gradivo iz srečanj vodij PT RVIZ v okviru projekta OBJEM na ZRSŠ.

Lidija Stermecki, vodja projekta

Predstavitev projekta OBJEM - drsnice