Cenik

Zamudnine 2023

Cene programov vrtca (od 1. 9. 2019)

Obveščamo vas, da je Mestna občina Ljubljana sprejela sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, ki prične veljati s 1. 9. 2019.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2246/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-javnih-vrtcih-in-dodatnih-ugodnosti-za-starse