Delo je temeljna človekova dejavnost, ki omogoča preživetje in kakovostno življenje. Vsako delo je ustvarjanje. Prav z ustvarjalnostjo, ki je sposobnost oblikovanja novih zamisli in realizacije teh v obliki nekega izdelka, inovacije oziroma izuma, v temelju prispevamo k razvoju in blagostanju človeštva.

Delo in ustvarjalnost sta torej del življenja in morata biti tudi del vzgojno-izobraževalnega procesa tako doma kot v izobraževalnih ustanovah. Potrebujemo delo, ki daje smisel in razveseljuje. Potrebujemo ustvarjalnost, ki nam pomaga, da lahko živimo in preživimo v času izzivov, tudi v času, ko zaposlitev ni sama po sebi umevna.

Usmeritev k delu in ustvarjalnosti ali domena dela in ustvarjalnosti je v jedru napredne in zdravo tekmujoče družbe. Označujejo jo odločitve in obnašanja, ki se odražajo v naslednjih vrednotah:

  • Radovednost
  • Participacija
  • Kritično mišljenje
  • Organizacijsko državljanstvo
  • Odličnost
  • Zanesljivost
  • Podjetnost
  • Skrb za okolje
  • Delovna etika

Pečjak (2001) pravi, da je ustvarjalnost produciranje novih zamisli in jo izražamo v produktih, metodah, pisnih izdelkih ali dejanjih. Ustvarjalnost se začne v glavi, roke pa pomagajo glavi ali vsaj tesno sodelujejo z njo.

Še dandanes slišimo besede: » Če se ne boš učil, boš pa delal.« Kaj pa je učenje drugo kot delo in za otroke je tudi igra delo. V vrtcu veliko »delamo«, saj se z delom učimo, razvijamo spretnosti in veščine, pridobivamo znanja in spoznanja o življenju, razvijamo ustvarjalnost in domišljijo.

Če je igra za otroke delo in se učijo z igro, lahko tudi delo postane igra.

Projekt bo potekal od 21. 3. 2016 do 3. 6. 2016.

Zapisala: Laura Šlibar (vir: delovno gradivo IEV)