Svetovalna delavka

Svetovalna služba v vrtcu opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo v vrtcu in za vrtec. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vrtca. Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v naš vrtec. Svetovalna služba v vrtcu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in starši. Prizadeva si, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

S svetovalno delavko se lahko posvetujete o:

  • vključitvi in navajanju otroka na življenje v vrtcu,
  • vzgoji in o otrokovem razvoju,
  • reševanju težav, ki jih ima otrok ob kritičnih situacijah v družini,
  • prehodu in pripravi na vstop v šolo,
  • odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk (težave pri hranjenju, spanju, močenju postelje, nemirnost, agresivnost,…)
  • pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju,
  • spodbujanje nadarjenega otroka.

Za svetovanje in posvetovanje se starši odločijo prostovoljno, lahko se zanj dogovorijo osebno, s pomočjo otrokove vzgojiteljice ali po telefonu.

Svetovalna delavka Andreja Koler Križe

 

Specialna pedagoginja

Specialno pedagoška služba je v okviru ljubljanskih vrtcev in podpori Mestne občine Ljubljana organizirana že blizu 30 let, z namenom izvajati specialno pedagoško pomoč otrokom s posebnimi potrebami in njihovim staršem.

Za to pomoč se starši odločajo samostojno, po priporočilu svetovalne službe vrtca ali drugih strokovnih delavcev v zdravstvenih službah.

Pomoč je oblikovana tako, da se družini in otroku s težavami v razvoju nudi podpora v smislu čim bolj enakovrednega vključevanja v življenje in dogajanje vrtca, ki ga narekuje Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. To dosežemo s pomočjo prilagojenih metod in oblik dela ter prilagoditev, ki jih potrebuje otrok. Delo temelji na ugotavljanju in negovanju otrokovih močnih področij ter podpori šibkejših področij, kjer se težave kažejo.

Da je otrok deležen specialno pedagoške pomoči v vrtcu,  starši vložijo Zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ). Na osnovi zbranih poročil in mnenj strokovnjakov, katere obiskuje otrok z družino,  komisija za usmerjanje napiše mnenje in ZRSŠ izda odločbo o usmerjanju oseb s posebnimi potrebami. V odločbi  je opredeljen program, v katerega je otrok usmerjen, koliko ur dodatne strokovne pomoči potrebuje in kakšne prilagoditve in pripomočke mu je potrebno nuditi.

Mobilni specialni pedagog prihaja k otroku v njegov oddelek in nudi pomoč otroku v sami skupini, lahko v individualni obliki, paru ali manjši skupini. Lahko pa se pomoč izvaja izven oddelka. Podporo nudi tudi vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja, ter staršem.

Za vsakega otroka s posebnimi potrebami pripravi individualni specialno pedagoški načrt dela, in sodeluje pri pripravi individualiziranega programa, pri katerem sodelujejo tudi starši. Za oblikovanje in spremljanje Individualiziranega programa  je odgovorna strokovna skupina vrtca, ki jo za vsakega otroka posebej imenuje ravnatelj vrtca.

Mobilni specialni pedagog je zaposlen v Vrtcu Mladi rod, delo lahko opravlja tudi v drugih vrtcih, če se izkaže potreba po tem. Strokovno je povezan v ljubljanskem aktivu, ki ga vodi svetovalka za otroke s posebnimi potrebami ljubljanskih vrtcev, Katja Poglajen Ručigaj (svetovalka.opp@vrteckolezija.si).

V enoti Vetrnica specialni pedagog izvaja preventivni program motorične delavnice, ki je namenjen 5-6 letnim otrokom, ki imajo težave na področju vidnega zaznavanja in motorike. Delo poteka v manjši skupini v telovadnici en krat tedensko.

Specialna pedagoginja Janja Krautberger

 

Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnejših nalog vseh zaposlenih v vrtcu.

Eden od temeljev zdravja je varna, uravnotežena in zdrava prehrana.
V času bivanja v vrtcu imajo otroci štiri obroke dnevno (zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico), kar pomeni, da poskrbimo za 70 % celodnevnih energijskih in fizioloških potreb otrok različnih starosti.

Trudimo se, da je prehrana v vrtcu čim bolj pestra. To pomeni, da je na jedilniku veliko raznovrstnega sadja, zelenjave, stročnic, žitaric, jajc, rib, mleka in mlečnih izdelkov ter raznovrstnega mesa. Jedilnike sestavljamo skladno s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

V prehrano vključujemo tudi integrirana in eko živila.
Skladno z zakonodajo izvajamo interni nadzor hrane po načelih HACC sistema.

Po okusu in pripravi je hrana prilagojena otrokom; nežnih okusov, ustrezno narezana, manj slana in mastna, sladka in seveda vedno sveže pripravljena. Tudi za najmlajše, tiste brez zobkov, poskrbimo tako, da je živilo ustrezno narezano ali sesekljano, sadje ponudimo v obliki sadnih kašic, ki jih naredijo naše kuharice.

Za otroke s posebnimi potrebami v prehrani pripravljamo dietno prehrano po navodilih zdravnika. Zato vsi starši otrok, ki potrebujejo dietno prehrano, v začetku šolskega leta ali med letom prinesejo zdravniško potrdilo oz. navodila s strani zdravnika, ki so podpisana in žigosana.

Napitek je otrokom na voljo preko celega dneva. Pozimi ponudimo čaj in poleti vodo.

Poleg prehrane k zdravju otrok pripomore tudi zdravo in varno okolje. To pomeni: zdravi otroci, čisti in redno vzdrževani prostori vrtca in igrišča, igrač, posteljnine, redno umivanje rok, ustrezno prezračevanje igralnic in veliko bivanja na svežem zraku, ne glede na letni čas.

V primeru različnih obolenj ali epidemij se ravnamo po navodilih pristojnih institucij (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zdravstveni inšpektorat in Inštitut za varovanje zdravja) za preprečevanje širjenja bolezni in okužb.

 

Smernice zdrava prehrana 

Evropska deklaracija o preprecevanju debelosti

Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja 2008
Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike

 

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima Mojca Zupan Štante