Projekt OBJEM

Akronim projekta: Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli

Vrtec Mladi rod se je v šolskem letu 2017/18 vključil v projekt OBJEM, ki ga vodi Zavod Republike Slovenije za šolstvo in poteka po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja, torej od vrtcev do srednjih šol.

Projekt OBJEM je razvojni projekt, kar pomeni da je časovno omejen (traja 5 let, do leta 2022), ima jasno določen nameni in cilje, ne vključuje ponavljanj ima točno določene aktivnosti, običajno razdeljene v tri sklope, vsak napredek se dokumentira, rezultati in spremembe so merljive, vključuje nadgradnjo že obstoječega, značilno pa je preizkušanje.

Projekt OBJEM vsebuje štiri področja:

 1. Dvig bralne pismenosti in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, motivacija za branje, ranljive skupine, krepitev vertikalnega povezovanja),
 2. Slovenščina kot drugi jezik (učenci na narodno mešanih območjih, za priseljence, begunce, gluhe in naglušne otroke, učence in dijake, ki uporabljajo znakovni jezik),
 3. Diagnostični instrumenti (za prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter 2. in 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju),
 4. Posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj bralne pismenosti).

Vrtec Mladi rod spada pod področje: Bralna pismenost in razvoj slovenščine. Namen tega področja je smiselno povezati različne načine, poti vključevanja, pristope, smernice, priporočila, razvijati ter preizkušati in nadgraditi obstoječe pristope, razmisliti o drugačnih (inovativnih) poteh ter učinkovitejših pristopih. Pomembno je ozavestiti vse, tako zaposlene kot tudi učence (otroke) na razvojnih in implementacijskih šolah/vrtcih, ter spodbujati večjo participacijo vseh in skrbeti za dvig ravni bralne pismenosti pri vseh predmetih/področjih s pristopi, ki bodo to omogočali. (Gradivo srečanja delovnega tima: Bralna pismenost in razvoj slovenščine z dne 18. 10. 2017)

 

Cilji projekta:

Razviti in preizkusiti tiste pedagoške strategije in pedagoške prakse, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k dvigu splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov, v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, še posebej na področju bralne pismenosti in s tem:

 • Razvijati inovativna učna okolja, ki omogočajo dvig splošnih in specifičnih kompetenc otrok, ki jim zagotavljajo uspešno vključevanje v družbo ter kasneje tudi na trg dela.
 • Razvijati in preizkusiti didaktične pristope pri učenju in poučevanju, ki spodbujajo dvig ravni bralne pismenosti skozi učinkovitejšo rabo slovenščine z namenom zmanjševanja razlik med spoloma ter vključevanjem ranljivih skupin.
 • Razvijati raznovrstne motivacije za branje z aktivno participacijo učencev/otrok z branjem kakovostnih različnih leposlovnih in poučnih knjig.
 • Razvijati in preizkusiti strategije učinkovite rabe slovenščine kot učnega jezika, kar je povezano z uspešnostjo pouka vsakega predmeta (ozavestiti pomen spoznavnega govora za učenje in odnosnega govora, ki pripomore k motivaciji za učenje in boljšemu odnosu do šole) po celotni vertikali izobraževanja. (Gradivo srečanja delovnega tima: Bralna pismenost in razvoj slovenščine z dne 18. 10. 2017)

 

VIRI IN LITERATURA: Gradivo iz srečanj vodij PT RVIZ v okviru projekta OBJEM na ZRSŠ.

Krapež Alenka, vodja projekta

 

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

1. Modul: znanje in modrost
2. Modul: skrb za sočloveka
3. Modul: življenje, narava, zdravje
4. Modul: kultura
5. Modul: univerzalizem
6. Modul: pravičnost
7. Modul: tradicija
8. Modul: delo in ustvarjalnost
9. Modul: integriteta
10. Modul: humanost

Vrtec Mladi rod se je v šolskem letu 2013/14 vključil v program  »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju.«

Program vodi Inštitut za etiko, ki je bil ustanovljen decembra 2012 in sicer pod okriljem Slovenske akademije znanosti in umetnosti, s soglasno podporo članstva, kot odziv na razmere v naši državi, družbi in širše.

Inštitut je bil ustanovljen z namenom spodbujanja večje integracije etičnih standardov, vrednot in vrhunskega znanja v slovensko družbo.

Izhodišča so v Evropskem ogrodju etike in vrednot, ki je okvirni, na dejstvih in izsledkih utemeljen model. Izhaja iz kulturnih in zgodovinskih temeljev evropskih vrednot in etike in iz pomembnejših znanstveno utemeljenih sodobnih modelov vrednot.

Končni cilj predvidenih sprememb je vzpostavljanje stabilne družbe, družbe modrosti, ki vključuje osebno blagostanje, srečo in življenjski smisel.

Program temelji na prepričanju, da je eno najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično ravnanje v vrtcih in šolah.

Tam se namreč preko socializacijskih mehanizmov in ponotranjanja vrednot postavljajo temelji etike in vrednot otrok in mladostnikov, ki danes obiskujejo šole in vrtce, čez leta pa bodo ustvarjalci prihodnosti vseh nas.

Cilji programa:

 • krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo,
 • ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju,
 • krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

Program v vrtcu vodi skupina varuhov etike in vrednot Vrtca Mladi rod:

Irena Koren, enota Mavrica, Tatjana Urbas, enota Vetrnica, Marjeta Zupančič, enota Stonoga,

Špela Ostrež, enota Kostanjčkov vrtec, Laura Šlibar, enota Čira čara.

V program se na različne načine vključujemo vsi: otroci, starši in zaposleni.

V šolskem letu 2015/16 smo vstopili v zadnje, tretje leto izvajanja programa.

Več o programu, Inštitutu za etiko lahko preberete na povezavi www.iev.si.

Renata Rus, ravnateljica

 

Emona skozi otroške oči

Povzetek projekta:

V letošnjem šolskem letu veliko časa namenjamo spoznavanju Ljubljane v različnih časovnih obdobjih. V okviru tega projekta smo se podrobneje spoznali z Emono, ki v letu 2014 praznuje svojih 2000 let.

Projekt Emona skozi otroške oči smo izvajali v 29. oddelkih našega vrtca, vključeni so bili otroci od 2. leta dalje. Posebnost našega projekta je bil način, s katerim smo pristopili k spoznavanju neznanih vsebin. Lotili smo se ga z metodami asociativnega učenja, ki otroka spodbujajo, da je v procesu učenja aktiven, sam daje pobude in vodi, usmerja raziskovanje. Pri tem smo se skušali čim bolj izogniti frontalnemu (šolskemu) načinu podajanja informacij. Želeli smo doseči, da znanje otrok ne bi bilo zgolj reproduktivno (naučeno), ampak bi ga znali uporabiti v podobnih situacijah, ga medpodročno povezovati.

Projekt sofinancira zavod republike slovenije za šolstvo, Vrtec Mladi rod je bil izbran na razpisu za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji v letu 2013.

Namen projekta je bil spodbuditi starše in otroke, da bi svoj prosti čas preživljali na prostem,povečali zanimanje za kulturno dediščino, razvijali zdrav življenjski slog in se posvetili skrbi za naše okolje. Poleg tega smo z metodami raziskovalnega učenja dali več priložnosti in možnosti otrokom in njihovim pobudam.

Prvi korak k spoznavanju Emone je bilo anketiranje staršev o preživljanju prostega časa z otroki in preverjanje poznavanja znamenitosti Emone ob slikovnem zemljevidu, ki je bilo izvedeno med otroki. Odgovori otrok so nas vodili k nadaljnjemu raziskovanju. Rezultate anket si lahko ogledate TUKAJ.

Večina oddelkov je obiskala ostanke Emone, informacije smo iskali v literaturi, na spletu, se posvetovali s strokovnjaki, nastajale so rekonstrukcije zidu, zgradb in celo stranišč. Primerjali smo današnje življenje z življenjem v preteklosti,spoznali smo načine oblačenja, hranjenja, vojskovanja in vsakdanjega življenja Emoncev. V spomladanskem času bomo v sodelovanju s starši in gradbenimi strokovnjaki izdelali stalni mozaik, ki bo krasil vhod pred enoto Mavrica. Pri tem so bila zastopana vsa kurikularna področja. Vrhunec projekta smo zaznamovali z dnevom Emonske kulinarike. Udeležili so se ga tudi zunanji sodelavci, različni strokovnjaki, novinarji ter predstavniki hrvaškega vrtca Vrtić Zlatna Ribica, s katerim sodelujemo in si izmenjujemo strokovne izkušnje že nekaj let.  Dosegli smo večje zanimanje za našo kulturno dediščino in razširili prepoznavnost Emone tudi izven Slovenije.

Omeniti je potrebno tudi, da je izvajanje projekta pri vzgojiteljih pripeljalo k razbijanju stereotipov o primernosti specifičnih, včasih celo kočljivih vsebin pri predšolskih otrocih – gladiatorstvo, javna stranišča.

Ob koncu projekta so po enotah nastajale razstave otroškega dojemanja Emone, na spletni strani  vrtca je objavljen Vodnik za starše in Vodič za predšolske otroke po Emoni, z idejami in dejavnostmi, ki jih lahko izvajamo na potepu po ostankih Emone.

Uspešna izvedba projekta Emona skozi otroške oči nas je spodbudila k nadaljnji aktivnosti, zato bomo z raziskovanjem nadaljevali v okviru razpisa Mestne občine Ljubljana, ki sofinancira obogatitvene dejavnosti v vrtcu.

Emona skozi otroške oči je obogatila znanje, tako otrok kot odraslih. Pridobili smo si bogate izkušnje, ki jih bomo z veseljem uporabljali pri nadaljnjem delu. Procesa učenja niso bili deležni le otroci. Vzgojitelji smo se spoznali z novimi metodami učenja in dela z otroki, ki dopuščajo spontanost, nenačrtnost, poskuse in napake, nas pa postavljajo v vlogo raziskovalca in mentorja, ki otroka vodi na poti odkrivanja sveta.

Rezultati projekta:

 1. Izdelava zemljevida v fizični oblikiVsi oddelki, ki so bili vključeni v projekt, so na zemljevidu prepoznavali fotografije in posamezne znamenitosti Emone.  Ob zemljevidu so vzgojitelji otrokom postavljali različna vprašanja in jih spodbujali k asociacijam tudi, če fotografij niso znali poimenovati. Tekom izvajanja projekta so fotografije  znamenitosti prepoznavali, poimenovali  in o posameznih znamenitostih tudi pripovedovali.
 1. Izdelava zemljevida v interaktivni oblikiInteraktivni zemljevid je v zaključni fazi nastajanja in predvidevamo, da bo v mesecu februarju dostopen širši javnosti na internetni strani vrtca.
 1. Vodič za predšolske otroke po EmoniV vodiču so zbrane informacije o dejavnostih in napotki za izpeljavo posameznih dejavnosti, s katerimi lahko spoznavamo življenje Emoncev.Vzgojitelji so z otroki načrtovali dejavnosti in jih izpeljali. Ogledali so si  ostanke Emone v mestu in obiskali muzeje. Nove informacijein spoznanja so pridobivali ob igri, knjigah, s pomočjo multimedijskega gradiva. Nekatere dejavnosti so potekale ob znamenitostih in na prostem.Vzgojitelji so zapisali, kako so,na podlagi določenega raziskovalnega vprašanja, izvajali dejavnosti o določeni znamenitosti Emone.Dejavnosti so se med seboj prepletale na vseh področjih kurikuluma, kar je razvidno iz dokumentacije, fotografij, izdelkov,na primer: ples s togami, izdelovanje znamenitosti iz različnih materialov, slikanje znamenitosti, preštevanje kamnov na Emonskih vratih, prebiranje zgodb, emonske igre, prepoznavanje rimskih številk, spoznavanje odtokov v rimski Emoni,…Poročila vzgojiteljev so zbrana v Vodiču za predšolske otroke.
 1. Prepoznavanje, poimenovanje in povezovanje znanj o znamenitostih Emone z današnjim časom s pomočjo slikovnega gradivaOtroci prepoznajo ostanke življenja Emoncev, primerjajo naše življenje z življenjem v preteklosti, ločijo, kaj je bilo v zgodovini in kaj je v sedanjosti.Otroci so ob fotografijah znamenitosti Emone in ob fotografijah iz današnjega časa spoznavali, da so ljudje v Emoni živeli drugače. Imeli so drugačna oblačila, ki so jih otroci preskusili in oblekli in  primerjali z današnjimi. Otroci so imeli možnost poskusiti tudi Emonske jedi ob slavnostnem Emonskem kosilu.Spoznavanje in prepoznavanje Emone in njenih znamenitostih  izven naših mejaSodelovali smo z vrtcem Zlatna ribica iz Kostrene. Poleg velikega števila povabljenih, so je 22 gostov odzvalo našemu povabilu na Emonsko kosilo, med njimi tudi predstavniki vrtca iz Hrvaške. Na spletni strani vrtca so objavljeni rezultati projekta, v časopisu Nedeloje članek o našem projektu, prav tako vspletnem časopisu Hopla.Poleg kosila so si gostje ogledali razstavo, se z otroki pogovarjali o dejavnostih, ki so jih izvajali v okviru projekta in opazovali rimske igre,….  Dobili so Vodič z zbrano dokumentacijo o znamenitostih in primernih dejavnostih ob njih.
 1. Razbijanje stereotipov o primernosti določenih vsebin za predšolske otroke.S starši in strokovnimi delavci smo iskali ideje in možnosti raziskovanja znamenitosti Emone s predšolskimi otroki. Izvedli smo aktive in izobraževanje za strokovne delavce, kjer so se  seznanili z metodami raziskovalnega učenja in načinom dela v projektu. Izkušnje smo izmenjevali tudi na tedenskih posvetih. Starši so bili seznanjeni s projektom in aktivnostmi na roditeljskih sestankih, kjer smo jih povabili k sodelovanju.Sprotno smo obveščali starše s pomočjo plakatov v garderobah,  z izdelki otrok in z njimi sodelovali.Stereotipe o primernosti vsebin smo razbijali z dodatnimi izobraževanji in spodbujanjem sodelovanja med vzgojitelji.S pomočjo raziskovalnih vprašanj, motivacijskih sredstev, aktivnosti, spodbudnega okolja, smo spodbujali otroke k nizanju idej in sledili otrokovim pobudam.Vzgojitelji so skupaj z otroki načrtovali in raziskovali, uporabili so znanja in veščine raziskovalnega učenja pri delu z otroki.Ob odzivu otrok so bili navdušeni zaposleni in motivirani za nadaljnje projekte.
 1. Več gibanja na prostem.Otroci so si ogledali znamenitosti ostankov Emone v mestu in bili vključeni v Izvajanje dejavnosti izven oddelkov. O dogajanju smo obveščali starše, ki so se odpravili v mesto in si z otroki ogledali znamenitosti. 
 1. Povečanje zanimanja za kulturno dediščino.Dejavnosti projekta so motivirale otroke in starše k spoznavanju znamenitosti. Z našim načinom delasmo dosegli, da otroci povezujejo znanja in pozornejše opazujejo okolje, stavbe, ljudi,… Otroci in starši so se za kulturno dediščino zanimali zaradi raznovrstnih dejavnostih v skupini. Otroci so ob različnih fotografijah želeli izvedeti še več in tako so raziskovali s starši tudi doma, iskali informacije v knjigah, na internetu in prinašali najdene zanimivosti v vrtec.   

Za zaključek:

Z načinom dela, ki smo ga uvajali pri našem projektu, želimo nadaljevati tudi v prihodnje. Odzivi otrok, zaposlenih, staršev in drugih, ki so bili s projektom seznanjeni, so zelo pozitivni, otroci pridobijo zanimanje, interes in znanje, ki so ga sposobni bolj povezovati med seboj.

 

Ko se staro zapre, skok v neznano vabi te / When one door closes, another one opens.

 V letošnjem šolskem letu izvajamo projekt KO SE STARO ZAPRE, SKOK V NEZNANO VABI TE/ WHEN ONE DOOR CLOSES, ANOTHER ONE OPENS , ki poteka v vseh oddelkih našega vrtca, torej v 37 oddelkih.

Projekt je bil potrjen na Zavodu RS za šolstvo v okviru RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽERVANJU V RS ZA LETO 2014, pridobili smo tudi finančna sredstva za izvedbo projekta.

Naš projekt je nadgradnja projekta iz lanskega šolskega leta EMONA SKOZI OTROŠKE OČI, pri katerem so že  bile v ospredju tehnike in metode dela vzgojitelja.Z našim pristopom raziskovanja želimo dati več možnosti in priložnosti otrokom, da sami aktivno prispevajo in so pobudniki, usmerjevalci raziskovanja naše vsebine. Poudarek pri delu vzgojitelja je v načinu usmerjanja, spraševanja in spodbujanja otrok. S tem želimo doseči, da znanje otrok ne bo zgolj le reproduktivno – naučeno v neki situaciji, temveč želimo, da otroci znanje povezujejo, uporabijo v podobnih situacijah in  znanje bolj trajno usvajajo. Vse to je še vedno aktualno pri našem delu in zastavljenih ciljih, vendar bolj poglobljeno in strokovno nadgrajeno.

Rezultati projekta:

 1. Izdelava gradiva dobre prakse, idej in nekaterih pomembnih znanj pri izvajanju metode v praksi.Zbrali smo zapiske znanj v zvezi z NTC UČENJEM, zbrali in uredili primere dobrih praks, ki jih izvajamo v našem vrtcu in v vrtcu Ledina. Nastali so štirje vezani snopiči/zvezki, ki so zbrani po posameznih fazah NTC UČENJA: Prvi snopič zajema znanja o NTC UČENJU, drugi PRVO FAZO, tretji DRUGO FAZO in četrti TRETJO FAZO NTC UČENJA. Zbrali smo tudi gradivo, ki smo ga pridobili na strokovni ekskurziji v Beogradu.
 1. Izdelava pripomočkov in učnih sredstev, ki bodo nastali pri uvajanju sprememb in izboljšavah tehnik dela vzgojitelje.Večina pripomočkov in učnih sredstev je izdelana v vrtcu, izdelali so jih vzgojitelji skupaj z otroki, saj je razvijanje sredstev in pripomočkov temeljni način dela NTC UČENJA. S tem ko otroci spremljajo proces, sodelujejo pri idejah, izdelujejo učne pripomočke, pomeni to sestavni del učenja.  Pripomočki in učna sredstva so v gradivu predstavljena s fotografijami.
 1. Prenos znanj projektne skupine na strokovne delavce s pomočjo izobraževanj na aktivih.Znanja, ki smo jih pridobili člani projektnega tima, smo prenašali na ožji krog sodelavcev, tako vzgojitelje, kot tudi pomočnike. Vsi vzgojitelji so bili v drugem koraku tudi sami izvajalci dejavnosti z otroki in raziskovali svojo prakso ter metode in tehnike svojega dela. V vsaki enoti smo izvedli več posvetov in delavnic, na katerih smo si izmenjali izkušnje in evalvirali svoje delo.
 1. Izvajanje vsaj enega od zastavljenih operativnih ciljev.Vsi vzgojitelji so izvajali dejavnosti in si zastavili vsaj enega od ciljev, večina (70%) je dala poudarek več ciljem. Evalvacije dela, ki so jih opravili vzgojitelji, so njihov lasten razmislek in iskanje poti nadgrajevanja svojega dela, zato niso objavljene.
 1. Prenos znanj in dobrih praks med nami in lokalnim okoljem ter zunanjimi partnerji.Znanja in izkušnje smo izmenjali z vrtcem v Beogradu ter vrtcem Ledino tako, da smo si izmenjali pisno gradivo ter na delovnih posvetih med nami.

Rezultate smo dosegli z naslednjimi izvedenimi dejavnostmi na podlagi zastavljenih ciljev:

 1. Naučiti se, kako izzvati v otroku zanimanje.Študij strokovne literature.Delavnice, predavanja in izmenjava dobrih praks med sodelavci.Izvajanje dejavnosti v oddelku in ozaveščanje svoje vloge  pri tem (kako izvajam, kaj dosežem pri otrocih, kako bi lahko drugače).Evalvacija izvedenih dejavnosti in lasten uvid.
 1. Naučiti se postavljati vprašanja, ki izzovejo otrokovo razmišljanje, mu pomagajo k hitrejšemu razmišljanju in zaključevanju.Študij strokovne literature.Delavnice, predavanja in izmenjava dobrih praks med sodelavci.Izvajanje dejavnosti v oddelku in ozaveščanje svoje vloge  pri tem (kako izvajam, kaj dosežem pri otrocih, kako bi lahko drugače).Evalvacija izvedenih dejavnosti in lasten uvid.
 1. Naučiti se, da ne vrednotimo/ocenjujemo temveč spodbujamo razmišljanje otrok.Študij strokovne literature.Delavnice, predavanja in izmenjava dobrih praks med sodelavci.Izvajanje dejavnosti v oddelku in ozaveščanje svoje vloge  pri tem (kako izvajam, kaj dosežem pri otrocih, kako bi lahko drugače).Evalvacija izvedenih dejavnosti in lasten uvid.
 1. Naučiti se, da nismo vsevedni in lahko skupaj z otroki raziskujemo neznano.Študij strokovne literature.Delavnice, predavanja in izmenjava dobrih praks med sodelavci.Izvajanje dejavnosti v oddelku in ozaveščanje svoje vloge  pri tem (kako izvajam, kaj dosežem pri otrocih, kako bi lahko drugače,…).Evalvacija izvedenih dejavnosti in lasten uvid.
 1. Izmenjati izkušnje in znanja s tujimi partnerji in predstavniki lokalnega okolja.Povezali smo se s tujimi partnerji tako, da smo obiskali vrtec v Beogradu, kjer smo opazovali njihove dejavnosti in izmenjali izkušnje z njimi.Z vrtcem Ledina smo izmenjali izkušnje, skupaj pripravili gradivo, ki ga uporabljajo tudi v vrtcu Ledina.
 1. Pripraviti gradiva primerov dobre prakse, ki jo že uvajajo člani projektnega tima in nekaterih izsledkov stroke na področju naše vsebine.Skupaj z vrtcem Ledina smo pripravili gradivo v 4 snopičih. Prvi snopič obsega teoretični uvod, zapisan po predavanjih dr. Rajovića o NTC UČENJU. Drugi snopič obsega prvo fazo NTC programa, tretji snopič drugo fazo in četrti, tretjo fazo NTC programa. Zadnji trije snopiči zajemajo primere dobre prakse za vsako fazo posebej.
 1. Izvedba delavnic za strokovne delavce vrtca s področja znanj učenja otrok s pomočjo simbolov, slik, asociacij, miselnih klasifikacij in seriacij s strani projektnega tima.V vrtcu smo člani projektnega tima izvedli več delavnic za strokovne delavce, na katerih smo se pogovarjali in izmenjali razmišljanja o svojem delu, metodah, ki jih uvajamo, ukvarjali smo se tudi s pomisleki, težavami.Polega tega smo člani projektnega tima sodelavcem predali znanja s tega področja in primere dobrih praks uvajanja učenja s pomočjo slik, simbolov, asociacij, miselnih klasifikacij in seriacij.
 1. Izvajanje lastne prakse vzgojiteljev in vnašanje v svoje delo spremembe postopno, procesno, kot jih bodo lahko, različno med posamezniki.Člani projektnega tima in vsi ostali vzgojitelji v vrtcu so izvajali dejavnosti v oddelku. Novosti so vnašali postopno, prilagojeno glede na starost otrok in glede na pripravljenost in predhodna znanja, ki so jih že imeli vzgojitelji.

Povzetek projekta:

V letošnjem šolskem letu izvajamo projekt KO SE STARO ZAPRE, SKOK V NEZNANO VABI TE, ki je nadgradnja projekta EMONA SKOZI OTROŠKE OČI, ki smo ga izvajali v lanskem šolskem letu. Že takrat je bil poudarek na metodah in tehnikah dela vzgojitelja. V tem času se  je 13 strokovnih delavcev vrtca izobraževalo s področja NTC UČENJA, PORAJAJOČE SE PISMENOSTI, še pred tem pa tudi s področja dela po konceptu REGGIO EMILIA, kjer smo vsi, pa čeprav z različnimi pristopi, delovali na področju izboljšav tehnik in metod dela vzgojitelja.

Vseh 13 strokovnih delavcev je tvorilo projektno skupino, v kateri smo zastavili program dela in pripravili gradivo v 4 snopičih. Prvi obsega nekatera znanja s področja NTC UČENJA, ostali trije so primeri dobrih praks.

Obiskali smo vrtec ADALAND v Beogradu, kjer smo si ogledali izvajanje dejavnosti po programu NTC UČENJA. Pridobili smo njihove primere dobrih praks.

Pripravili smo več delavnic in strokovnih posvetov znotraj naših petih enot, kjer smo na sodelavce prenašali znanja s področja uvajanja učenja s pomočjo slik, simbolov, asociacij, miselnih klasifikacij in seriacij. Prav tako smo s sodelavci izvedli delavnice, v katerih smo razmišljali in ozaveščali svojo vlogo  pri tem (kako izvajam, kaj dosežem pri otrocih, kako bi lahko drugače) in kasneje evalvirali svoje delo. Predstavili smo primere dobrih praks in si izmenjali izkušnje med seboj. Vsi vzgojitelji v vrtcu so izvajali dejavnosti in vključevali elemente NTC UČENJA, REGGIO EMILIA IN PORAJAJOČE SE PISMENOSTI pri delu v oddelku. Pri svojem delu so bili usmerjeni v to, kako izzvati pri otroku zanimanje, naučiti se postavljati vprašanja, ki izzovejo otrokovo razmišljanje, mu pomagajo k hitrejšemu razmišljanju in zaključevanju, naučiti se, da ne vrednotimo/ocenjujemo temveč spodbujamo razmišljanje otrok, naučiti se, da nismo vsevedni in lahko skupaj z otroki raziskujemo neznano.

Sodelovali smo z Vrtcem Ledina, ki so sodelovali pri pripravi gradiva, z njimi pa smo si izmenjali tudi izkušnje dobrih praks.

V teku je sodelovanje z vrtcem iz Kostrene na Hrvaškem, kjer s pomočjo Skypa vzpostavljamo stik med našimi in njihovimi otroki ter med strokovnimi delavci obeh vrtcev.

Pripravljeno gradivo je na naši spletni strani, do katere imajo dostop vsi uporabniki, vključno s starši otrok.

Za zaključek bom zapisala zgodbo, ki zelo dobro ponazori to, kar smo želeli doseči pri naših otrocih. V oddelku so ugotavljali, katera žival je sive barve, je kosmata in živi v gozdu. Tega so se lotili tako, da so živali klasificirali po vsaki od treh lastnosti. Od doma so prinašali knjige, revije, informacije iskali po spletu. Ob tem so izvedeli ogromno informacij o živalih, poudarek pri vzgojitelju je bil na tem, da so rešitve iskali otroci sami. Ugotovili so, da je to volk. Potem so volka risali z vodenimi barvami. Ena izmed deklic je narisala volka z  ušesi ob strani glave. Gledala je svojega  volka, ni se ji zdel dober. Vstala je, pustila čopič in odšla v kotiček, kjer so bile zbrane knjige o volku. Listala je  in iskala, si ogledovala slike. V nekem trenutku je rekla: »Aha, zdaj pa vem, kakšna ušesa ima volk«. Odšla je k risbi, narisala ušesa tako, kot jih je videla na sliki v knjigi. Deklica je s pomočjo radovednosti in lastne motivacije usvojila in si za vedno zapomnila, kakšen je volk in kakšna ušesa ima.

Andreja Koler Križe, vodja projekta


Primeri dejavnosti: NTC učenje – prva faza
Primeri dejavnosti: NTC učenje – druga faza
Primeri dejavnosti: NTC učenje – tretja faza
Primeri dejavnosti: NTC učenje – tretja faza drugi del
Gradivo 2. faza NTC učenje