Izhodišča za naše delo

Temeljne cilje in naloge predšolske vzgoje določa Zakon o vrtcih. Vodilo za načrtovanje in vrednotenje ciljev programov je temeljni programski dokument, Kurikulum za vrtce. V njem so opredeljena načela in cilji, ki jim pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela sledimo, ter področja dejavnosti (jezik, družba, narava, matematika, umetnost, gibanje), ki se v aktivni vlogi otrok med seboj prepletajo in povezujejo. Zajema celotno življenje otrok in odraslih v vrtcu. V središče postavlja otroka, njegove razvojne, kakor tudi individualne zmožnosti in posebnosti. Posebej poudarja sodelovanje s starši, saj prav povezava vrtec–starši, veliko prispeva k medsebojnemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Dnevni program

V Vrtcu Mladi rod vsakodnevno pripravljajmo kakovostne in pestre dejavnosti, s katerimi spodbujamo razvoj otrokovih kompetenc na vseh področjih. Iščemo tako otrokove talente, kot področja kjer potrebujejo dodatne spodbude. Dejavnosti načrtujemo tako, da so otroci obravnavani v čim večji meri individualno, glede na njihove potrebe. Za otroke pripravljamo okolje in dejavnosti v katerih urijo socialne veščine in se učijo ravnati s čustvi. Tako otrokom omogočamo učenje temeljnih spretnosti in znanj, ki jim bodo v oporo vse življenje.

Vsebino programa izbirajo strokovni delavci ali pa se v dogovoru z otroki skupno odločijo katero temo bodo raziskovali. Ideje za načrtovanje lahko prispevajo tudi starši. Pri izvajanju vsebin se prilagajamo interesom in željam otrok ter potrebam skupine. Pri delu upoštevamo posebnosti skupine in posameznikov ter s ponudbo različnih aktivnosti nudimo otrokom možnost izbire (dejavnosti, materiala in prostora). Ustvarjamo pogoje za otrokovo aktivnost in uravnoteženost njegovega napredka na vseh področjih: gibalnem, spoznavnem, čustvenem in socialnem. Vzgojno delo poteka na podlagi igre in lastne aktivnosti, v večjih in manjših skupinah pa tudi individualno.

V pedagoški proces vključujemo tudi tehnično osebje (npr. hišnik, kuharji), zunanje strokovnjake (npr. gozdar, čebelar, gradbenik … ) in starše, ki lahko s svojimi znanji in izkušnjami odlično dopolnjujejo naš program.

O svojem delu za določeno obdobje in poteku izvajanja le-tega, starše strokovni delavci obveščajo na oglasni deski, roditeljskih sestankih, o napredku posameznega otroka pa na pogovornih urah.

Za otroke pripravljamo dnevno sveže zdrave in okusne obroke. Pri prehranjevanju smo pozorni na spodbujanje kulture prehranjevanja.

Program za otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

V primeru vključenosti otroka s posebnimi potrebami v oddelek, izvajamo prilagojeno izvajanje programa in jim nudimo individualno strokovno pomoč.

Izvajanje programov glede na starost otrok

V vseh enotah izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 – 9 ur, in sicer:

 • programi za otroke v prvem starostnem obdobju od 1. do 3. leta,
 • programi za otroke v drugem starostnem obdobju od 3. do 6. leta.
Vzgojno delo poteka v oddelkih, otroci so razporejeni v starostno homogene (otroci enake starosti), heterogene (otroci različne starosti od 1. do 3. leta ali 3. do 6. leta) in kombinirane oddelke (otroci različne starosti od 1 do 6 let). V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami, ki imajo dodatno strokovno pomoč.

Ritem bivanja najmlajših otrok v prvem starostnem obdobju (od 1. do 3. leta):
 • prihod otrok in individualna igra,
 • zajtrk,
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali, glede na vremenske razmere tudi na terasi, igrišču ali v drugih prostorih; med igro imajo otroci ves čas možnost počitka, sadja in napitkov,
 • kosilo,
 • počitek,
 • malica,
 • igra in odhod domov.
Ritem bivanja starejših otrok v drugem starostnem obdobju (od 3. do 6. leta):
 • prihod otrok in igra v manjših skupinah,
 • zajtrk,
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali, glede na vremenske razmere tudi na igrišču ali v drugih prostorih; sprehod, obiski zunanjih ustanov, bližnje okolice …; med igro imajo otroci ves čas na razpolago sadje in napitke,
 • kosilo,
 • sproščanje, možnost počitka na ležalnikih ali blazinah, umirjene dejavnosti v manjših skupinah,
 • malica,
 • načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra v manjših skupinah, na igrišču,
 • odhod domov.
Obogatitvene dejavnosti

Zaposleni vrtca poleg izvajanja rednega programa pripravljajo za otroke tudi obogatitvene dejavnosti, krožke, ki so namenjeni otrokom v najstarejših oddelkih. Število in tematika ponujenih dejavnosti se iz leta v leto razlikuje. Organizirane so tako, da se ima vsak otrok možnost vključiti v vsaj en krožek. Dejavnosti potekajo večinoma v času počitka.

Nadstandardni – doplačljivi programi

Vrtec izvaja poleg rednega programa tudi doplačljivi program, ki se izvaja v okviru kurikuluma. Organiziramo izlete, lutkovne in gledališke predstave, obiskujemo koncerte in prireditve z zunanjimi gosti, delavnice in organiziramo športne dogodke. Poleg naštetega izvajamo sledeče programe:

OKA – kulturni abonma

Otroci se lahko udeležijo programa v okviru Kulturnega abonmaja. Gre za nabor gledaliških, lutkovnih, plesnih in glasbenih predstav. Starši socialno ogroženih otrok lahko vložijo prošnjo za sofinanciranje programa iz Sklada vrtca.

Vrtec v naravi

Vrtec v naravi je večdnevno bivanje in izvajanje dejavnosti vrtca izven kraja bivanja otrok in združuje izvedbeni kurikul (9 ur) in storitvene dejavnosti vrtca (preostali čas dneva).

Predstavlja nadstandardni del kurikula, s katerim morajo soglašati starši oddelka, svet staršev in svet vrtca. Izvajalci so zunanji sodelavci. Namestitve, katere le-ti ponujajo, so izbrane na podlagi predhodnega ogleda, priporočil in pozitivnih izkušenj. Pogoji za bivanje v naravi so prilagojeni bivanju predšolskih otrok.

Stroške bivanja v naravi krijejo starši. Starši socialno ogroženih otrok lahko vložijo prošnjo za sofinanciranje programa iz Sklada vrtca.

Dodatni programi

Vrtec omogoča izvajanje sledečih popoldanskih dodatnih programov:
 • plesne urice,
 • gibalne urice,
 • tuji jeziki: angleščina, francoščina in španščina,
 • karate,
 • ritmična gimnastika.
Dodatne programe izvajajo zunanji izvajalci in niso vključeni v ekonomsko ceno programa, potekajo v popoldanskem času, v manjših skupinah otrok.