KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
VRTEC MLADI ROD, ČRTOMIROVA 14, 1000 LJUBLJANA

Na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. 51/2006 in nadaljnji) je ravnatelj Aleš Bole sprejel Katalog informacij javnega značaja Vrtca Mladi rod.

I. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
II. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
IV. CENIK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

I OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Ime zavoda: Vrtec Mladi rod
Sedež: Črtomirova ulica 14
Pošta: 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 (0) 1 437 51 81
E – pošta: vrtec.mladi-rod@guest.arnes.si
Spletni naslov: http://www.vrtec-mladirod.si
Identifikacijska številka: SI64554970
Matična številka: 5049954000
Številka proračunskega uporabnika: 63673
Številka podračuna pri UJP: 01261 – 6030636762

Ravnatelj: Aleš Bole
Odgovorna uradna oseba: Aleš Bole
Datum prve objave kataloga: 24.02.2009
Datum zadnje spremembe: 12.06.2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-mladirod.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu Vrtca Mladi rod, Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana

Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

II SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Vrtec Mladi rod je vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javno službo vzgoje in varstva predšolskih otrok. Načela in cilji so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce, Koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji ter Zakonu o vrtcih. Naše poslanstvo je kakovostna vzgoja in izobraževanje ter ustvarjanje čim boljših pogojev za otrokov razvoj.
Poslanstvo vrtca je sodelovanje z družino pri celoviti skrbi za njene otroke. Zagotavljali bomo tako okolje, v katerem se bodo počutili otroci in odrasli varne, sprejete, spoštovane. Naša osrednja prizadevanja so namenjena načrtovanju in izvajanju razvojno usmerjenih, uravnoteženih programov.
Pomemben dejavnik vzgoje je vzpodbudno učno okolje. Prizadevamo si, da vrtec kot prostor omogoča kvaliteten odnos med otrokom in odraslim, spodbuja k ustvarjalnosti in omogoča družabnost ter sprostitev.
Svoje strokovne odločitve in izvajanja kritično preverjamo s pomočjo refleksije lastnega dela in ravnanja. Kakovost dela zagotavljamo s trajnostnim razvojem zaposlenih, s podporo njihovi osebnostni in strokovni rasti ter z dobrim poznavanjem razvojnih značilnosti otrok v posamezni starosti. Tako ustvarjamo pogoje za individualni razvoj vsakega otroka, za njegovo varno, zdravo in zadovoljno otroštvo.

Temeljne vrednote so:

 • etično ravnanje v odnosih do otrok, staršev, zaposlenih
 • spoštovanje različnosti
 • sodelovalen odnos med vrtcem in družino, ki bo temeljil na obojesmerni komunikaciji
 • visoka poslovna etika

V Vrtcu Mladi rod se izvaja dnevni program za predšolske otroke v petih enotah, na petih lokacijah: Organigram

Organi javnega zavoda:
 • svet zavoda
 • ravnatelj
 • pomočnik ravnatelja
 • strokovni organi
 • svet staršev
ORGANIGRAM VRTCA MLADI ROD

2.b Kontaktni podatki uradne osebe(oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:
Ime in priimek pristojne osebe: Aleš Bole
Delovno mesto oz. naziv: ravnatelj
Elektronski naslov: ales.bole@vrtec-mladirod.si
Poštni naslov: Črtomirova 14, 1000 Ljubljana
telefon: +386 (0)1 437 51 81

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov:

Ime in priimek pooblaščene osebe za varovanje osebnih podatkov: mag. Domen Petelin, univ. dipl. pravnik
Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, d.o.o.
Elektronski naslov: info@kurikulum.si
Poštni naslov: Rožna dolina, Cesta XIX, št. 7, 1000 Ljubljana

POLITIKA ZASEBNOSTI

Varovanje osebnih podatkov

V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošti, faksu ali drugače ponudite katerikoli osebni podatek, bomo spoštovali vašo zasebnost, skladno s področno zakonodajo in splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov. Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:

 • uporabnike natančno seznanimo s tem, kako in za kaj bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;
 • podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba;
 • svoje baze za e-obveščanje na novo oblikujemo ob začetku vsakega šolskega leta, preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami.
Podatki, ki jih imamo

Podatke ste nam posredovali z izpolnitvijo obrazcev ob vpisu otroka oz. ob začetku novega šolskega leta. Posredovali ste jih lahko v pisni obliki, nam jih zaupali preko telefona, elektronske pošte ali kako drugače. Posamezna soglasja na nivoju oddelkov (npr. za uporabo e-naslovov, fotografiranje, idr.) zbiramo vsako šolsko leto na novo, kar pomeni, da soglasja veljajo eno šolsko leto oz. do pisne dopolnitve, preklica oz. umika.

Kako uporabljamo vaše podatke

Zbrane osebne podatke uporabljamo za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja. Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja. Če nam pišete po elektronski pošti, lahko zaradi izboljšanja kakovosti naših storitev, shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor.

Hranjenje vaših podatkov

Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je vaš račun aktiven ali dokler je to potrebno za zagotavljanje storitev. Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati naše storitve oz. dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.

Vaše pravice

V skladu s politiko zasebnosti bomo sprejemali vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje osebnih podatkov. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo. Vašo zahtevo o izbrisu ali popravku osebnega podatka nam posredujte na naslov: Vrtec Mladi rod, Črtomirova 14, 1000 Ljubljana oz. na e-naslov: vrtec.mladi-rod@guest.arnes.si.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov v Vrtcu Mladi rod
https://www.vrtec-mladirod.si/wp-content/uploads/2020/06/Pravilnik-o-postopkih-in-ukrepih-za-varnost-podatkov-VMR2020-1.pdf

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda: Zakoni in podzakonski akti:
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o vrtcih
 • Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
 • Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
 • Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Predpisi lokalne skupnosti: Splošni akti javnega zavoda:/
Splošni akti javnega zavoda po letih:/

2.d Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda

 • Letni delovni načrt Vrtca Mladi rod (za posamezno šolsko leto)
 • Strokovno poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta (za posamezno šolsko leto)
 • Finančni načrt s kadrovskim načrtom (za posamezno leto)
 • Letno poročilo o delovanju zavoda (za posamezno leto)
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi organ
 • Sodni postopki izterjave dolgov
 • Upravni postopki na področju informacij javnega značaja
 • Upravni postopki ob sprejemu otroka v vrtec
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise

2.h Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
 • Zavod ne vodi javnih evidenc.
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

1. Evidenca vpisanih in vključenih otrok
 • Normativna podlaga: 44. člen Zakona o vrtcih
 • Opis in pogoji dostopa do evidence: /
 • Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2. Evidenca plačil staršev
 • Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih
 • Opis in pogoji dostopa do evidence: /
 • Dostop do evidence: Evidenca ni javno dostopna
3. Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč
 • Normativna podlaga: 46. člen Zakona o vrtcih
 • Opis in pogoji dostopa do evidence: /
 • Dostop do evidence: Evidenca ni javno dostopna
4. Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu
 • Normativna podlaga: 24. člen Zakona o vrtcih
 • Opis in pogoji dostopa do evidence: /
 • Dostop do evidence: Zavod ne vodi javne evidence.
5. Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna
 • Normativna podlaga: 46.a člen Zakona o vrtcih
 • Opis in pogoji dostopa do evidence: /
 • Dostop do evidence: Evidenca ni javno dostopna
6. Informacija o številu mest, ki jih zagotavlja vrtec za predšolske otroke 7. Informacija o številu prostih mest v vrtcu, ki so staršem na voljo
 • Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih
 • Opis in pogoji dostopa do evidence: Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih [ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države.
 • Evidenca je javno dostopna.
 • Dostop do evidence: https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ZavodPodatki.aspx?ZavodId=1071.
8. Predvidena čakalna doba, od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca
 • Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih
 • Opis in pogoji dostopa do evidence: /
 • Dostop do evidence: Spletna stran Mestne občine Ljubljana / aktualno/ centralni čakalni seznam ljubljanskih vrtcev za šolsko leto
9. Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
 • Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
 • Opis in pogoji dostopa do evidence: /
 • Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
10. Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
 • Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

 • Opis in pogoji dostopa do evidence: /
 • Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
11. Seznam oddanih JN, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti in enaka ali višja od 10.000 € brez DDV
 • Normativna podlaga: 2 odstavek 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
 • Opis in pogoji dostopa do evidence: /
 • Dostop do evidence: Evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
III. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam. Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • dostop preko spleta: www.vrtec-mladirod.si
 • dostop preko telefona: +386 (0)1 437-51-81
 • dostop preko e-pošte: vrtec.mladi-rod@guest.arnes.si
 • fizični dostop je omogočen tudi osebam s posebnimi potrebami – Uprava Vrtec Mladi rod, Črtomirova 14, 1000 Ljubljana
 • uradne ure: ponedeljek od 7. do 12. ure in sreda: od 13. do 16. ure.
IV. CENIK ZA DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom. informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabene bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
Veza 16., 17. in 18. člen. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941

V. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 • Informacije o vpisu otroka ter možnosti za sprejem v vrtec
 • Informacije o ekonomski ceni programa v vrtec
 • Informacije o vrsti programov
 • Informacije o projektih in obogatitvenih dejavnostih v vrtcu
 • Informacije o poslovnem času vrtca

 • Informacije o zaposlitvi
 • Informacije o vključevanju otrok s posebnimi potrebami
 • Letno poročilo
Aleš Bole, ravnatelj Vrtca Mladi rod