Ko se staro zapre ...

Ko se staro zapre, skok v neznano vabi te / When one door closes, another one opens.

V letošnjem šolskem letu izvajamo projekt KO SE STARO ZAPRE, SKOK V NEZNANO VABI TE/ WHEN ONE DOOR CLOSES, ANOTHER ONE OPENS , ki poteka v vseh oddelkih našega vrtca, torej v 37 oddelkih.

Projekt je bil potrjen na Zavodu RS za šolstvo v okviru RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNE DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽERVANJU V RS ZA LETO 2014, pridobili smo tudi finančna sredstva za izvedbo projekta.

Naš projekt je nadgradnja projekta iz lanskega šolskega leta EMONA SKOZI OTROŠKE OČI, pri katerem so že  bile v ospredju tehnike in metode dela vzgojitelja.Z našim pristopom raziskovanja želimo dati več možnosti in priložnosti otrokom, da sami aktivno prispevajo in so pobudniki, usmerjevalci raziskovanja naše vsebine. Poudarek pri delu vzgojitelja je v načinu usmerjanja, spraševanja in spodbujanja otrok. S tem želimo doseči, da znanje otrok ne bo zgolj le reproduktivno – naučeno v neki situaciji, temveč želimo, da otroci znanje povezujejo, uporabijo v podobnih situacijah in  znanje bolj trajno usvajajo. Vse to je še vedno aktualno pri našem delu in zastavljenih ciljih, vendar bolj poglobljeno in strokovno nadgrajeno.

Rezultati projekta:

 1. Izdelava gradiva dobre prakse, idej in nekaterih pomembnih znanj pri izvajanju metode v praksi.Zbrali smo zapiske znanj v zvezi z NTC UČENJEM, zbrali in uredili primere dobrih praks, ki jih izvajamo v našem vrtcu in v vrtcu Ledina. Nastali so štirje vezani snopiči/zvezki, ki so zbrani po posameznih fazah NTC UČENJA: Prvi snopič zajema znanja o NTC UČENJU, drugi PRVO FAZO, tretji DRUGO FAZO in četrti TRETJO FAZO NTC UČENJA. Zbrali smo tudi gradivo, ki smo ga pridobili na strokovni ekskurziji v Beogradu.
 2. Izdelava pripomočkov in učnih sredstev, ki bodo nastali pri uvajanju sprememb in izboljšavah tehnik dela vzgojitelje.Večina pripomočkov in učnih sredstev je izdelana v vrtcu, izdelali so jih vzgojitelji skupaj z otroki, saj je razvijanje sredstev in pripomočkov temeljni način dela NTC UČENJA. S tem ko otroci spremljajo proces, sodelujejo pri idejah, izdelujejo učne pripomočke, pomeni to sestavni del učenja.  Pripomočki in učna sredstva so v gradivu predstavljena s fotografijami.
 3. Prenos znanj projektne skupine na strokovne delavce s pomočjo izobraževanj na aktivih.Znanja, ki smo jih pridobili člani projektnega tima, smo prenašali na ožji krog sodelavcev, tako vzgojitelje, kot tudi pomočnike. Vsi vzgojitelji so bili v drugem koraku tudi sami izvajalci dejavnosti z otroki in raziskovali svojo prakso ter metode in tehnike svojega dela. V vsaki enoti smo izvedli več posvetov in delavnic, na katerih smo si izmenjali izkušnje in evalvirali svoje delo.
 4. Izvajanje vsaj enega od zastavljenih operativnih ciljev.Vsi vzgojitelji so izvajali dejavnosti in si zastavili vsaj enega od ciljev, večina (70%) je dala poudarek več ciljem. Evalvacije dela, ki so jih opravili vzgojitelji, so njihov lasten razmislek in iskanje poti nadgrajevanja svojega dela, zato niso objavljene.
 5. Prenos znanj in dobrih praks med nami in lokalnim okoljem ter zunanjimi partnerji.Znanja in izkušnje smo izmenjali z vrtcem v Beogradu ter vrtcem Ledino tako, da smo si izmenjali pisno gradivo ter na delovnih posvetih med nami.

Rezultate smo dosegli z naslednjimi izvedenimi dejavnostmi na podlagi zastavljenih ciljev:

 1. Naučiti se, kako izzvati v otroku zanimanje.Študij strokovne literature.Delavnice, predavanja in izmenjava dobrih praks med sodelavci.Izvajanje dejavnosti v oddelku in ozaveščanje svoje vloge  pri tem (kako izvajam, kaj dosežem pri otrocih, kako bi lahko drugače).Evalvacija izvedenih dejavnosti in lasten uvid.
 2. Naučiti se postavljati vprašanja, ki izzovejo otrokovo razmišljanje, mu pomagajo k hitrejšemu razmišljanju in zaključevanju.Študij strokovne literature.Delavnice, predavanja in izmenjava dobrih praks med sodelavci.Izvajanje dejavnosti v oddelku in ozaveščanje svoje vloge  pri tem (kako izvajam, kaj dosežem pri otrocih, kako bi lahko drugače).Evalvacija izvedenih dejavnosti in lasten uvid.
 3. Naučiti se, da ne vrednotimo/ocenjujemo temveč spodbujamo razmišljanje otrok.Študij strokovne literature.Delavnice, predavanja in izmenjava dobrih praks med sodelavci.Izvajanje dejavnosti v oddelku in ozaveščanje svoje vloge  pri tem (kako izvajam, kaj dosežem pri otrocih, kako bi lahko drugače).Evalvacija izvedenih dejavnosti in lasten uvid.
 4. Naučiti se, da nismo vsevedni in lahko skupaj z otroki raziskujemo neznano.Študij strokovne literature.Delavnice, predavanja in izmenjava dobrih praks med sodelavci.Izvajanje dejavnosti v oddelku in ozaveščanje svoje vloge  pri tem (kako izvajam, kaj dosežem pri otrocih, kako bi lahko drugače,…).Evalvacija izvedenih dejavnosti in lasten uvid.
 5. Izmenjati izkušnje in znanja s tujimi partnerji in predstavniki lokalnega okolja.Povezali smo se s tujimi partnerji tako, da smo obiskali vrtec v Beogradu, kjer smo opazovali njihove dejavnosti in izmenjali izkušnje z njimi.Z vrtcem Ledina smo izmenjali izkušnje, skupaj pripravili gradivo, ki ga uporabljajo tudi v vrtcu Ledina.
 6. Pripraviti gradiva primerov dobre prakse, ki jo že uvajajo člani projektnega tima in nekaterih izsledkov stroke na področju naše vsebine.Skupaj z vrtcem Ledina smo pripravili gradivo v 4 snopičih. Prvi snopič obsega teoretični uvod, zapisan po predavanjih dr. Rajovića o NTC UČENJU. Drugi snopič obsega prvo fazo NTC programa, tretji snopič drugo fazo in četrti, tretjo fazo NTC programa. Zadnji trije snopiči zajemajo primere dobre prakse za vsako fazo posebej.
 7. Izvedba delavnic za strokovne delavce vrtca s področja znanj učenja otrok s pomočjo simbolov, slik, asociacij, miselnih klasifikacij in seriacij s strani projektnega tima.V vrtcu smo člani projektnega tima izvedli več delavnic za strokovne delavce, na katerih smo se pogovarjali in izmenjali razmišljanja o svojem delu, metodah, ki jih uvajamo, ukvarjali smo se tudi s pomisleki, težavami.Polega tega smo člani projektnega tima sodelavcem predali znanja s tega področja in primere dobrih praks uvajanja učenja s pomočjo slik, simbolov, asociacij, miselnih klasifikacij in seriacij.
 8. Izvajanje lastne prakse vzgojiteljev in vnašanje v svoje delo spremembe postopno, procesno, kot jih bodo lahko, različno med posamezniki.Člani projektnega tima in vsi ostali vzgojitelji v vrtcu so izvajali dejavnosti v oddelku. Novosti so vnašali postopno, prilagojeno glede na starost otrok in glede na pripravljenost in predhodna znanja, ki so jih že imeli vzgojitelji.

Povzetek projekta:

V letošnjem šolskem letu izvajamo projekt KO SE STARO ZAPRE, SKOK V NEZNANO VABI TE, ki je nadgradnja projekta EMONA SKOZI OTROŠKE OČI, ki smo ga izvajali v lanskem šolskem letu. Že takrat je bil poudarek na metodah in tehnikah dela vzgojitelja. V tem času se  je 13 strokovnih delavcev vrtca izobraževalo s področja NTC UČENJA, PORAJAJOČE SE PISMENOSTI, še pred tem pa tudi s področja dela po konceptu REGGIO EMILIA, kjer smo vsi, pa čeprav z različnimi pristopi, delovali na področju izboljšav tehnik in metod dela vzgojitelja.

Vseh 13 strokovnih delavcev je tvorilo projektno skupino, v kateri smo zastavili program dela in pripravili gradivo v 4 snopičih. Prvi obsega nekatera znanja s področja NTC UČENJA, ostali trije so primeri dobrih praks.

Obiskali smo vrtec ADALAND v Beogradu, kjer smo si ogledali izvajanje dejavnosti po programu NTC UČENJA. Pridobili smo njihove primere dobrih praks.

Pripravili smo več delavnic in strokovnih posvetov znotraj naših petih enot, kjer smo na sodelavce prenašali znanja s področja uvajanja učenja s pomočjo slik, simbolov, asociacij, miselnih klasifikacij in seriacij. Prav tako smo s sodelavci izvedli delavnice, v katerih smo razmišljali in ozaveščali svojo vlogo  pri tem (kako izvajam, kaj dosežem pri otrocih, kako bi lahko drugače) in kasneje evalvirali svoje delo. Predstavili smo primere dobrih praks in si izmenjali izkušnje med seboj. Vsi vzgojitelji v vrtcu so izvajali dejavnosti in vključevali elemente NTC UČENJA, REGGIO EMILIA IN PORAJAJOČE SE PISMENOSTI pri delu v oddelku. Pri svojem delu so bili usmerjeni v to, kako izzvati pri otroku zanimanje, naučiti se postavljati vprašanja, ki izzovejo otrokovo razmišljanje, mu pomagajo k hitrejšemu razmišljanju in zaključevanju, naučiti se, da ne vrednotimo/ocenjujemo temveč spodbujamo razmišljanje otrok, naučiti se, da nismo vsevedni in lahko skupaj z otroki raziskujemo neznano.

Sodelovali smo z Vrtcem Ledina, ki so sodelovali pri pripravi gradiva, z njimi pa smo si izmenjali tudi izkušnje dobrih praks.

V teku je sodelovanje z vrtcem iz Kostrene na Hrvaškem, kjer s pomočjo Skypa vzpostavljamo stik med našimi in njihovimi otroki ter med strokovnimi delavci obeh vrtcev.

Pripravljeno gradivo je na naši spletni strani, do katere imajo dostop vsi uporabniki, vključno s starši otrok.

Za zaključek bom zapisala zgodbo, ki zelo dobro ponazori to, kar smo želeli doseči pri naših otrocih. V oddelku so ugotavljali, katera žival je sive barve, je kosmata in živi v gozdu. Tega so se lotili tako, da so živali klasificirali po vsaki od treh lastnosti. Od doma so prinašali knjige, revije, informacije iskali po spletu. Ob tem so izvedeli ogromno informacij o živalih, poudarek pri vzgojitelju je bil na tem, da so rešitve iskali otroci sami. Ugotovili so, da je to volk. Potem so volka risali z vodenimi barvami. Ena izmed deklic je narisala volka z  ušesi ob strani glave. Gledala je svojega  volka, ni se ji zdel dober. Vstala je, pustila čopič in odšla v kotiček, kjer so bile zbrane knjige o volku. Listala je  in iskala, si ogledovala slike. V nekem trenutku je rekla: »Aha, zdaj pa vem, kakšna ušesa ima volk«. Odšla je k risbi, narisala ušesa tako, kot jih je videla na sliki v knjigi. Deklica je s pomočjo radovednosti in lastne motivacije usvojila in si za vedno zapomnila, kakšen je volk in kakšna ušesa ima.

Andreja Koler Križe, vodja projekta

Primeri dejavnosti: NTC učenje - prva faza

Primeri dejavnosti: NTC učenje - druga faza

Primeri dejavnosti: NTC učenje - tretja faza

Primeri dejavnosti: NTC učenje - tretja faza drugi del

Gradivo 2. faza NTC učenje