Varstvo osebnih podatkov

Pravilnik o postopkih in ukrepih za varnost podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varovanje osebnih podatkov

 

INFORMACIJA O VARSTVU EVIDENC IN ZBIRKAH OSEBNIH PODATKOV, KI JIH V VRTCU MLADI ROD OBDELUJEMO

Na podlagi 43. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05) Vrtec Mladi rod vodi in obdeluje evidence in zbirke osebnih podatkov.

To so naslednje evidence:

1. Evidenca vpisanih in vključenih otrok,
2. Vpisni listi vključenih otrok,
3. Seznami z imenikom otrok po oddelkih,
4. Evidenca plačil staršev,
5. Izstavljeni računi o višini plačila za vrtec,
6. Evidenca zdravstvenih potrdil,
7. Evidenca o dietah otrok,
8. Evidenca o poškodbah otrok,
9. Evidenca otrok, ki potrebujejo pomoč in svetovanje.

Vrtec bo poskrbel, da se bodo podatki, zbrani v zvezi z vodenjem evidenc, koristili samo za namene, opredeljene v posamezni vsebini in ne za druge namene. Te evidence in podatki se bodo hranili v skladu z Zakonom v varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (Ur. list RS, št. 30/06 in 51/14). Vrtec bo poskrbel, da bodo osebni podatki hranjeni tako, da ne bo prišlo do zlorabe podatkov.