Veseli koraki

Projekt trajnostna mobilnost smo zasnovali z osnovnim namenom ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja, uporabe skirojev, rolerjev, poganjalčkov, javnega prevoza. S projektom želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih otrok in njihovih bližnjih ter posledično k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo prispevati tudi k zmanjšanju okoljskih obremenitev, spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja. Tema našega projekta je: ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja, uporabe skirojev, rolerjev, poganjalčkov, javnega prevoza ter prenos najsodobnejših oblik in metod dela v slovenski prostor. S projektom želimo spreminjati potovalne navade in posledično prispevati k zmanjševanju motoriziranega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo dati svoj doprinos k zavedanju okoljskih obremenitev, spodbuditi gibanje otrok in s tem krepiti njihovo zdravje ter nenazadnje opozoriti na nevarno parkiranje avtomobilov na površinah za pešce in kolesarje.

Načrtujemo 14 mobilnosti. 12 mobilnosti v sodelovanju s partnerji iz vrtcev v Belgiji, na Hrvaškem, Češkem, St. Maarten, na Danskem in na Tahitiju kjer bomo izvedli izobraževalne obiske na delovnem mestu in 1 mobilnost v obliki strukturiranega izobraževanja na Češkem.

Poleg mobilnosti se z različnimi dejavnostmi na ravni vrtca pridružujemo različnim aktivnostim širom Evrope, katerih cilj je zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in drugih negativnih okoljskih vplivov prometa na okolje.

CILJ: Pridobiti čim več pozitivnih izkušenj z uporabo javnih prevoznih sredstev, hoje in kolesarjenja.

Na začetku leta bo posredovana staršem anketa, kjer bomo ugotavljali katero sredstvo prevoza uporabljajo starši za prihod /odhod v vrtec, ali poznajo trajnostno mobilnost, katere načine trajnostne mobilnosti uporabljajo. Ob koncu projekta bomo anketo ponovili in primerjali rezultate. CILJ: Uvedba prometne vzgoje za namen ozaveščanja.

V vrtcu že več let deluje Tim za prometno vzgojo, ki se trenutno ukvarja s sklopom dejavnosti za spoznavanje prometnih pravil in obnašanja v prometu. Med projektom se bomo z njim povezali in ga skupaj vsebinsko razširili z inovativnimi učnimi metodami za ozaveščanje pomena trajnostne mobilnosti in na zabaven način osvetlili vlogo otroka kot aktivnega udeleženca v prometu. CILJ: Izvajanje dejavnosti za nemoteno gibanje oz. popolno sprostitev pločnikov in zelenih površin, zmanjševanje onesnaženosti okolja in prometnega pritiska v neposredni okolici vrtca.

V sodelovanju z lokalno skupnostjo in nekaterimi društvi bomo v vrtcu spodbujali sprostitev pločnikov, tako da bomo na manj prometnem delu ceste (ki jo bomo predhodno z dovoljenjem zaprli) izvajali različne športne in likovne dejavnosti (npr. razstava risb narisanih s kredami, ki bi jo izvedli 1x v šolskem letu). Take akcije bomo izvedli 3x letno.

CILJ: Ozaveščanje o pomenu trajnostne mobilnosti in njenem vplivu na zdrav življenjski slog.

Na začetku projekta bomo izvedli anketo med starši in zaposlenimi s katero bomo ugotavljali razumevanje pojmov trajnostne mobilnosti in zdravega življenjskega sloga ter odnosa do okolja. Rezultati bodo izhodišče za pričetek izvajanja dejavnosti na vseh opisanih področjih. Na sredini projekta (mesec marec) bomo izvedli anketo z istimi vprašanji o ključnih pojmih trajnostne mobilnosti in preverili, ali se je znanje anketirancev v obdobju trajanja projekta nadgradilo. To bomo ponovili tudi na koncu projekta in primerjali odgovore.

CILJ: Usvojitev vedenjskih vzorcev v povezavi s trajnostno mobilnostjo. Skozi leto bo na vidnem mestu pred vsemi petimi enotami vrtca razstavni pano, kjer bodo otroci in odrasli vsakodnevno šteli koliko trajnostnih prihodov v vrtec je bilo narejenih. Te rezultate bomo beležili in primerjali z začetkom in koncem projekta.

Skozi vse leto se bodo pripravljale različne dejavnosti prilagojene starostnim skupinam, za katere bodo avtonomno skrbeli strokovni delavci vrtca Mladi rod.