V skladu s sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše,  ki prične veljati s 1. 9. 2019, se spremeni način oddajanja zdravstvenih rezervacij.

Le teh starši ne oddajate več na MOL ampak direktno v vrtcu, lahko vzgojiteljici ali na upravo vrtca, vendar najkasneje v roku 7 koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka v vrtcu (le-ta se že šteje za prvi dan).

Starši lahko uveljavljate zdravstveno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu (pri čemer velja opozoriti, da imate lahko največ 2 meseca rezervacije v koledarskem letu, ne glede na razlog odsotnosti, torej če ste npr. že koristili en mesec počitniške rezervacije, lahko koristite samo še en mesec zdravstvene rezervacije v tem letu).

Vlogi za koriščenje morate starši obvezno priložiti zdravniško potrdilo o odsotnosti otroka, na katerem mora biti navedeno enako obdobje odsotnosti, kot ste ga navedli na sami vlogi.

Naj starše, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, še opozorimo, da lahko rezervacijo (vseeno ali počitniško ali zdravstveno) koristite samo za enega otroka, to je za tistega za katerega se ne sofinancira plačilo iz državnega proračuna (prvi otrok).

Obrazec Vloga za koriščenje zdravstvene rezervacije lahko najdete v rubriki OBRAZCI: https://www.vrtec-mladirod.si/wp-content/uploads/2019/08/Vloga-za-koriščenje-zdravstvene-rezervacije-obrazec.pdf